logo4 hairways

Privacy Verklaring

 

Hairways hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hairways houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet -en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze woorden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Hairways zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contact gegevens onder aan dit document.

Verwerking van Persoonsgegevens van Leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Hairways verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze gegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hairways de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • Geslacht.

Via de website registreren we alleen: IP adres.

Uw persoonsgegevens worden door Hairways opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Hairways verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Administratieve doeleinde;

 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De behandelovereenkomst;

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Hairways de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Gegevens over gezondheid;
 • Adresgegevens;
 • BSN.


Uw persoonsgegevens worden door Hairways opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen(verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk en verplicht toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u hier toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daar voor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Hairways bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Cookies

Sommige van onze webpagina's gebruiken cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde 'sessiecookies'. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen wanneer u de volgende keer onze site bezoekt.

U kunt uw browser zo configureren dat deze u informeert over het gebruik van cookies, zodat u van geval tot geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. Als alternatief kan uw browser worden geconfigureerd om cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch te accepteren of om ze altijd te weigeren, of om cookies automatisch te verwijderen bij het sluiten van uw browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die noodzakelijk zijn voor elektronische communicatie of om bepaalde functies die u wenst te gebruiken, worden opgeslagen overeenkomstig Art. 6 lid 1, letter f van AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies om een geoptimaliseerde service te waarborgen die vrij van technische fouten is. Als andere cookies (zoals die voor het analyseren van uw surfgedrag) ook worden opgeslagen, worden afzonderlijk behandeld in deze privacy verklaring.

Server log bestanden

De websiteprovider verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt in "server log bestanden". Dit zijn:

 • Browser type en browserversie
 • Besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijd van het serververzoek
 • IP adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.
De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1) (b) AVG, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt om een contract uit te voeren of voor maatregelen die voorafgaan aan een contract.

Plug-ins en hulpmiddelen

Google Weblettertypen

Deze website gebruikt zogenaamde weblettertypen, verstrekt door Google, voor de uniforme weergave van lettertypen. Bij het laden van een pagina laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.
Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor verneemt Google dat onze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Weblettertypen is in het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van onze online diensten. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.
Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, zal er een standaardlettertype door uw computer worden gebruikt.
Ga voor meer informatie over Google Weblettertypen naar https://developers.google.com/fonts/faq en het Privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

 

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de Google Maps-kaartservice via een API. Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Als u Google Maps wilt gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Het gebruik van Google Maps is in het belang van het aantrekkelijk maken van onze website en het vergemakkelijken van de locatie van plaatsen die door ons zijn aangegeven op de website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 (1) (f) AVG.
Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens vindt u in de verklaring met betrekking tot gegevensbescherming van Google op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Hairways van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een wachtwoord en gebruikersnaam op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens(of een deel hiervan) door ons of een van onze medewerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op gebied van privacybescherming.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Hairways
Plantage Middenlaan 66
1018DH Amsterdam
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

020-6243220